• Odwiedziło nas: 244053 osób
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 195 dni
Czwartek, 2018-12-13
Imieniny:
Dalidy, Juliusza

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » Informacje dla rodziców » PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka

 

Podstawa prawna:

 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

Cel procedury

Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.

 

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

 

1.      Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

2.      Nauczyciele: zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

3.      Dyrektor: powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi, powiadomić odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem, oraz powołać zespół powypadkowy.

Sposób prezentacji procedur

 

1.      Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.      Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3.      Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.      Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

1.      Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2.      Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3.      Zasady wchodzą w życie z dniem: 01 września 2012

4.      Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: ……….

 

Opis procedury

 

I.       Zapobieganie wypadkom

 

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w przedszkolu. Zadaniem dorosłych jest więc wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.

 

II.    Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu

 

1.      Nauczyciel jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:

a)      przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyświetlaniu filmów edukacyjnych,

b)      uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,

c)      ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych,

d)      uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów czy quizów,

e)      przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy wyświetlaniu filmów.

2.      Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami.

3.      Nauczyciel ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.

4.      Nauczyciel ponadto ma obowiązek:

a)      otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,

b)      przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,

c)      tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,

d)      opracować i wdrażać programy profilaktyczne,

e)      opracować regulaminy pomieszczeń przedszkolnych i ogródka przedszkolnego,

f)        unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.

5.      Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:

a)      pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

b)      umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,

c)      dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek i sprzętu gaśniczego,

d)      zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, dba o zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz nagrzewających się elementów systemu grzewczego,

e)      dba o okresowe kontrole obiektów należących do przedszkola.

 

 

III.  Postępowanie w razie wypadku

1.      W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego bądź śmiertelnego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:

a)      dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu lub pożar,

b)      niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,

c)      sprowadza fachową pomoc medyczną,

d)      w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,

e)      informuje o wypadku dyrektora przedszkola, pracownika służby BHP,

f)        wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

g)      nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych,

h)      relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,

i)        informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły,

j)        sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

2.      O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

a)      rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

b)      pracownika służby BHP,

c)      organ prowadzący przedszkole,

d)      radę rodziców,

e)      społecznego inspektora pracy.

3.      O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:

a)      prokuratora,

b)      kuratora oświaty.

4.      O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

5.      O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

IV.  Postępowanie powypadkowe

1.      Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku dyrektor przedszkola jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku. Przed rozpoczęciem pracy zespołu powypadkowego dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

2.      Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:

a)      przeprowadza postępowanie powypadkowe,

b)      sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy (wzór w załączniku nr 1 do Rozporządzenia).

3.      W skład zespołu wchodzi:

a)      pracownik służby BHP,

b)      społeczny inspektor pracy,

c)      jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z tych osób, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przeszkolonego w zakresie BHP,

d)      jeżeli w składzie zespołu nie mogą się znaleźć ani pracownik służby BHP, ani społeczny inspektor pracy, do zespołu wchodzą dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie BHP,

e)      w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

4.      Przewodniczącym zespołu jest:

a)      pracownik służby BHP,

b)      jeżeli w zespole nie ma ani pracownika służby BHP, ani społecznego inspektora pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników wyznacza dyrektor.

5.      W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu niezgadzający się ze stanowiskiem przewodniczącego może przedstawić zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

6.      Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

V.    Zadania zespołu powypadkowego

1.      Zbadać przyczyny i okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.

2.      Wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i wszystkich świadków wypadku.

3.      Zasięgnąć opinii lekarza lub innych osób, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. odpowiednich specjalistów, gdy doszło do ulotnienia się gazu, zalania z pękniętej rury, zatrucia pokarmowego).

4.      Sporządzić protokół powypadkowy.

VI.  Zadania przewodniczącego zespołu powypadkowego

1.      Kierować pracą komisji powypadkowej.

2.      Zajmować decydujące stanowisko w kwestiach spornych wynikłych podczas prac zespołu.

3.      Powiadomić osoby reprezentujące poszkodowane dziecko o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

4.      Dopilnować poprawności sporządzanej dokumentacji powypadkowej.

5.      Umożliwić członkom zespołu przedstawienie zdań odrębnych i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym.

6.      Dopilnować właściwego i terminowego sporządzenia protokołu powypadkowego (nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku).

7.      Dopilnować, aby protokół powypadkowy został podpisany przez wszystkich do tego zobowiązanych, w tym dyrektora przedszkola.

8.      Dopilnować, aby z protokołem zostali zapoznani rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka.

9.      Dopilnować, aby protokół powypadkowy został przekazany upoważnionym do tego organom.

 

 

VII.                      Protokół powypadkowy

1.      Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego.

2.      Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu. Protokół powypadkowy doręcza się:

a)      osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego,

b)     organowi prowadzącemu na jego wniosek,

c)      kuratorowi oświaty na jego wniosek.

3.      Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

4.      Zastrzeżenia do ustaleń protokołu:

a)      mogą złożyć osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego,

b)     składa się w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia protokołu,

c)      składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

d)     rozpatruje organ prowadzący,

e)      mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

5.     Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu organ prowadzący może:

a)    zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

b)   wyznaczyć nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

VIII.                   Obowiązki dyrektora

1.      Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi.

2.      Powiadomić o wypadku na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem:

a)      pracownika służby BHP,

b)     społecznego inspektora pracy,

c)      rodziców poszkodowanego dziecka: przy wypadkach cięższych – poinformowanie, że zostało wezwane pogotowie, bez konsultacji z rodzicami; przy wypadkach lekkich – ustalenie z rodzicem potrzeby wezwania pogotowia oraz wcześniejszego przyjścia rodzica do przedszkola,

d)     organ prowadzący,

e)      radę rodziców,

f)       właściwego prokuratora i kuratora, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy,

g)      właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, jeśli jest podejrzenie zatrucia.

3.      Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

4.      Podjąć decyzję o naruszeniu miejsca wypadku, jeśli wymaga tego konieczność ratowania osób lub możliwość zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

5.      Powołać zespół powypadkowy.

6.      Wyznaczyć przewodniczącego zespołu powypadkowego.

7.      Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.

8.      Sporządzić dokumentację powypadkową.

9.      Podpisać protokół powypadkowy.

10.  Zapoznać z protokołem powypadkowym rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka.

11.  Doręczyć protokół powypadkowy właściwym organom.

12.  Omówić z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku i podjąć działania zapobiegawcze.

13.  Wpisać wypadek do rejestru wypadków.

 

Należy pamiętać, że wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka podejmują rodzice. Jeśli nie będą wyrażali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej przez przybyłego do przedszkola lekarza, jedyne, co może zrobić dyrektor, to zastosować argumentację i perswazję słowną.

Zapoznano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2012.